Privacy verklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Studio Verest Architectuur geleverde producten en diensten. Studio Verest Architectuur, gevestigd aan de Dwarsstraat 43, 5666 BB te Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Studio Verest Architectuur verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Studio Verest Architectuur van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Studio Verest in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Bankgegevens
BSN-nummer

Verwerkt Studio Verest Architectuur ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Studio Verest Architectuur verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben.
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Studio Verest Architectuur, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Om, enkel na uw persoonlijke goedkeuring, als gemachtigde namens u een Omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente.
Om, enkel na uw persoonlijke goedkeuring, namens u offertes aan te vragen bij externe adviseurs en/of aannemers.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Foto’s van gerealiseerde projecten, zowel interieur als exterieur, worden enkel aan het digitale portfolio op de website van Studio Verest Architectuur toegevoegd na uw persoonlijke toestemming. De betreffende foto’s op de website worden niet voorzien van naam en/of adresgegevens.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Studio Verest Architectuur gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Studio Verest Architectuur zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren.
Studio Verest Architectuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De volgende gegevens staan vermeld op door Studio Verest voor u vervaardigde ontwerp- en bouwtekeningen welke voor onbepaalde tijd in een digitaal archief bewaard zullen worden:
Voorletters en achternaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.
Studio Verest Architectuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte).
Studio Verest Architectuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@studioverest.nl.

Beveiliging.
Studio Verest Architectuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Studio Verest Architectuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Studio Verest Architectuur toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Studio Verest Architectuur gebruik maakt van de diensten van derden, zal Studio Verest Architectuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Studio Verest Architectuur u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@studioverest.nl.

Vragen.
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
Studio Verest Architectuur
Dwarsstraat 43
5666 BB Geldrop
Kamer van Koophandel : 60393920
E-mail : info@studioverest.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.